Product was successfully added to your shopping cart.

استاتیک

بازنگری سریع

كتاب استاتیك تألیف فردیناند بی یر و راسل جانستون، یكی از معروفترین و جاافتاده ترین كتابهای درسی در این موضوع است كه در دورة كارشناسی مهندسی بسیاری از دانشگاهها تدریس می شود. این كتاب در 10 فصل تدوین شده و از ویژگیهای بارز آن مسئله های متعددی است كه به عنوان مسئلة نمونه حل شده اند. فصلهای مختلف این كتاب(به استثنای فصل اول كه به مقدمات اختصاص یافته است) آرایش یكنواختی دارند تا دانشجو به مسیر فراگیری، تفكر، استدلال، و استنتاج منظم و روشمند هدایت شود. هر فصل با طرح مطالب درسی در چند بخش آغاز می شود و پس از آن نوبت به حل چند مسئلة نمونه می رسد. پس از حل این مسئله ها، بخشی به آموزش روش حل مسئله اختصاص دارد سپس تعدادی مسئلة حل نشده ارائه می شود كه برای حل آنها با¿د از همان اصول، روشها یا فرمولهایی استفاده شود كه در حل مسئله های نمونه قبل از آن به كار گرفته شده اند. پاسخ بعضی از این مسئله ها در انتهای كتاب ذكر شده است. در پایان هر فصل بخشی به مرور خلاصه مطالب درسی همان فصل اختصاص یافته است و پس از آن تعدادی مسئلة متنوع ارائه می شود كه دانشجو می بایست با استفاده از مطالب فراگرفته شده در طول فصل آنها را حل كند. در انتهای هر فصل ن¿ز چند مسئلة دیگر مطرح می شود كه بسیاری از آنها ماهیت طراحی دارند و دانشجو می بایست به كمك كامپیوتر آنها را حل كند. كتاب استاتیك شامل 88 مسئلة نمونه، 1416 مسئلة حل نشده و 62 مسئلة كامپیوتری است.