Product was successfully added to your shopping cart.

پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه

بازنگری سریع

یکی از مسائل نوپیدا و جدید در حوزه مباحث پزشکی که امروزه کاربرد فراوانی پیدا کرده است، مسئله پیوند اعضا می باشد که بسیار مورد توجه دانش پزشکی جدید است و دستاورد آن، تجدید حیات و بهبودی زندگی شمار فراوانی از بیماران می باشد که توانسته تحولی عظیم در دنیای پزشکی به وجود آورد.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان