Product was successfully added to your shopping cart.

شکل دهی و ریخته گری نیمه جامد

بازنگری سریع

صنعت متالورژي یک صنعت مادر در جهان است و با گذر زمان و پیشرفتهاي روزافزون علمی،
روشهاي جدیدي در تولید قطعات صنعتی ابداع میگردد. یکی از روشهاي نوین تولید
قطعات، شکلدهی و ریختهگري نیمهجامد قطعات فلزي است.
شکلدهی و ریختهگري نیمه جامد فلزات روشی منحصربهفرد است که امکان تولید قطعات
پیچیده فلزي را در یک مرحله کاري فراهم میکند. در عینحال به دلیل ریزساختار ویژه
حاصل از این روش میتوان به خواص مکانیکی بسیار خوبی دست یافت. این روش در ابتدا براي
بهبود خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش دایکست توسعه یافته و توسط کمپانیهاي
خودروسازي مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه نیز در مورد آلیاژهاي دمابالا، مانند
فولادهاي تندبر، بررسیهاي علمی در حال انجام است. موفقیت فرآیند نیمهجامد به دقت بسیار
زیاد در تمام مراحل تولید وابسته است. پیچیدگی فرآیند نیمهجامد، بزرگترین مشکل این
روش است. در این کتاب بیان کلی از دانش پایه و کاربردي در تولید قطعات فلزي به روش
نیمه جامد ارائه شده است


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب شکل دهی و ریخته گری  نیمه جامد با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب شکل دهی و ریخته گری  نیمه جامد از سایت فردابوک  آنرا درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.


 

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎10٬000تومان