Product was successfully added to your shopping cart.

علوم قرآنی(1)(1706)

بازنگری سریع

علوم قرآنی علومی هستند که در خدمت شناخت لفظ و معنای قرآن‌اند، مثل محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مکی و مدنی و ... . یکی از علوم قرآنی، علم ادوات قرآن است که به پرکاربردترین واژه‌های قرآن می‌پردازد؛ واژه‌هایی که بسامد اکثر آنها به چندهزار بار می‌رسد؛ و علاوه بر آن،‌ در معنای آیه نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، به طوری که بی‌توجهی به آنها سبب برداشتهای نادرست می‌شود.علوم قرآنی از علوم مقدماتی فهم و تفسیر قرآن است، از اینرو، در کارشناسی رشتۀ علـوم قـرآن، واحـدهاي درسی بسیاري به آنها اختصاص داده شده است. کتاب علـوم قرآنـی (1 (دو بخـش دارد: بخـش اول آن، بـه بررسی اجمالی علوم قرآنی میپردازد و بخش دوم آن، شامل ادوات است که به دو قسـمت حرفـی و اسـمی تقسیم شدهاند. سپس یکایک آنها بررسی شده و با ذکر شواهد قرآنی تبیـین گشـته انـد، آنگـاه در پایـان آن پرسشها و تمریناتی طراحی شده است. براي تهیۀ این کتاب از منابع فراوانی اعم از منابع کهن و جدید استفاده شده است تا کتاب از اتقـان و استحکام بهتري برخوردار شود. پرسشها و تمرینهاي پایان هر درس باید توسط دانشجویان پاسخ داده شوند و آنها را زیـر نظـر اسـتاد اصلاح نمایند تا حق این درس که از دروس تخصصی رشتۀ علوم قرآنی است، به خوبی ادا شود.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب علوم قرآنی ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب علوم قرآنی تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.