Product was successfully added to your shopping cart.

نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی(1711)

بازنگری سریع

با ظهور اسلام، در زبان عربی تغییرات بسیار گستردهاي در زمینـۀ واژگـان و معناشناسـی پدیـدار شـد. ایـن تغییرات گسترده در زبان عربی موجب پیدایش علومی همچون علم لغت، نحو و علوم بلاغـت گردیـد و ایـن دانشها در طول یکی دو سده آنچنان رشد کرد و به کمال رسید که پس از گذشت نزدیک به هزار و سیصد سال، هنوز همان قواعد اولیه مبناي آموزش این علوم بوده و تغییر و دگرگونی اساسی در آنها رخ نداده است. عربها و غیر عربهاي تازه مسلمان شده از همان آغاز به مطالعۀ زبان عربی همت گماشـتند و بـا دقتـی تمـام، قواعد آن را وضع کردند و واژگانش را گرد آوردند. در این میان چهرههاي تابناکی از نحـوي، لغـوي و ادیـب درخشیدند که آثار آنها هنوز هم کسانی را که به تحقیق در زبان عربی میپردازند غرق اعجاب میکند. این شگفتی وقتی روشنتر میشود که بدانیم در میان اعراب عصر جاهلی هیچگونه اطلاعی از قواعـد نحـو و اصول اشتقاق و تدوین لغت وجود نداشته و براي مردمی که در محیط قومی و اجتمـاعی آن عصـر بـه زبـان بومی و مادري خود سخن میگفتند به طرح اینگونه مسائل نیازي نبوده است. این موضوعات بدون داشـتن کمترین سابقه و نمونه پیشین در میان اعراب، با ظهور اسلام به شدت مورد توجه قرار میگیرد و بـه چنـین درجهاي از کمال و جامعیت میرسد. از اینرو، چگونگی پیدایش این مطالعات همـواره از مهـمتـرین مسـائل تاریخ زبان و ادب عربی بوده است و پژوهشگران بسیاري را از کشورهاي اسلامی و مغربزمین واداشته است تا در این باب به تحقیق و تفحص بپردازند و آراء و نظریات مختلفی عرضه نمایند. نظریه مشهور این است که مایۀ همۀ این مطالعات در زبان عربی بیتردید قرآن است و ادبیات عرب با ظهـور اسلام و نزول آیات قرآن به شدت دچار تحول و تطور در اغراض، معانی و اسلوب شـد. اثـر قـرآن در الفـاظ، اسالیب، معانی و صور زیباي ادبی زبان عربی تجلی یافت و عامل اساسی در پیدایش علم لغت، نحـو و علـوم مرتبط با محسنات سخن و کلام شد. بنابراین چگونگی پیدایش شاخههاي علوم ادبی در زبان عربی پس از نزول قرآن، آن هم در میان قـومی کـه پیشینۀ هیچگونه آگاهی از قواعد نحو و اصول اشتقاق و تدوین لغت نداشتند، از سؤالات اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود تا نقش قرآن در پدید آمدن این علوم آشکار شود


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.