Product was successfully added to your shopping cart.

شکستگی در سنگ

بازنگری سریع

کتاب شکستگی در سنگ در شش بخش و بیست و یک فصل مستقل تدوین شده است . بخش اول کتاب به مکانیک شکست و رابطه ی بین تنش و تغییر شکل در توسعه شکستگی ها می پردازد . بخش دوم کتاب به زمین شناسی شکستگی ها ، اختصاص یافته و در آن خاستگاه و مشخصات شکستگی ها کششی ، یعنی درزها و شکستگی های برشی ، یعنی گسل ها ، مورد بحث قرار گرفته است . اکتشاف شگستگی ها موضوع اصلی بخش سوم کتاب است . در فصل های این بخش ، روش های اکتشافات سطحی و زیرسطحی شکستگی ها و همچنین شناسایی شکستگی ها توسط طبقه بندی کننده ها و ترکیب اطلاعات ، مورد بحث قرار گرفته است . عنوان بخش چهارم کتاب تحلیل شکستگی ها است و در آن روش های تحلیل یک یا دو متغیره ، مطالعه فراکتالی شکستگی ها و در کنار آن نقش شکستگی ها در طبقه بنده توده سنگ و شاخص مقاومت زمین شناختی ، عرضه شده است . بخش پنجم کتاب مدل سازی شکستگی ها پرداخته است . آخرین بخش کتاب نیز به رفتار شکستگی ها در کاربردهای مهندسی اختصاص یافته است . مخازن نفت و گاز شکسته ، آبشکافت ، جریان سیال در شکستگی ها و شکستگی ها و معدن کاری ، عناوین فصل های این بخش هستند .


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب شکستگی در سنگ با شماره های کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورتی اینترنتی کتاب شکستگی در سنگ از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید


 

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎90٬000تومان