Product was successfully added to your shopping cart.

عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت

بازنگری سریع

کتاب موجود به دنبال آن نیست که مسائل عنوان شده در عرصهٔ روایت‌پژوهی را از دیدگاه همهٔ رویکردهای ممکن بررسی کند، بلکه تنها از دیدگاهی مشخص و محدود به این مسائل نگاه خواهد کرد. اما دیدگاه مورد نظر، که امیدوارم هم به کار نویسنده بیاید و هم نیازهای منتقد داستان را پاسخ دهد، ترکیبی است ازنظرات صاحب‌نظرانی که در شاخه‌های نسبتاً ناهماهنگق از روایت‌پژوهی، و نیز در رشته‌هایی کم‌وبیش مرتبط با روایت‌پژوهی به مطالعه پرداخته‌اند

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎14٬000تومان