Product was successfully added to your shopping cart.

محمد بن موسی خوارزمی

بازنگری سریع

محمدبن موسی خوارزمی دستگاه دهدهی یا اعشاری و چهار عمل اصلی حساب را در آن دستگاه را در جهان ترویج داد و برای یافنن راه حل مسائل، دستورالعمل‌های منظمی ابداع کرد که بعدها به الگوریتم مشهور شدند.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎20٬000تومان