Product was successfully added to your shopping cart.

شرمنده نباش دختر

بازنگری سریع

به بیشتر زنان ازکودکی آموخته اند که اگر نظر دیگران در موردشان خوب نباشد، هیچ ارزشی ندارند. بنابراین آنها از رویاهایشان حرف نمی زنند. این کتاب را نوشته ام تا بگویم شما برای رویاسازی، راهبری، سازندگی، رشد و ایجاد تغییرات مثبت آفریده شده اید.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎38٬000تومان